Rosalie Sarah Zatser: Deceased

Hebrew Name: Raizel Sarah bat Shimshon v'Channah
Date of Birth: 19 Oct 1950
Date of Death: 16 Jul 2023
Hebrew Date of Death: 27 Tamuz 5783
Cemetery: Rosh Pina Memorial Park
Plot Location: G-1-2
Gender: Female