Nellie Zaidman: Deceased

Hebrew Name: Nechama bat Avram Yitzchak v' Fraydel
Date of Birth: 12 May 1922
Date of Death: 17 Nov 2006
Hebrew Date of Death: 26 Cheshvan 5767
Cemetery:
Plot Location: 3-K
Gender: Female
Tribe: Yisrael